شماره ثبت در فهرست ملی: 2331

بند ميزان از بناهاي بسيار مهم در مجموعه بناهاي آبي تاريخي شوشتر است كه آغاز گر و عامل ايجاد حلقه ي آبي شوشتر ست. اين بند كه در شمال شهرستان ، به صورت شرقي – غربي واقع شده، رودخانه كارون را پس از ورود به شوشتربه دو بخش بانسبت 2به 4 تحت عنوان شطيط (4دانگه) و گرگر(2دانگه) تقسيم مي نمايد .

بند ميزان از سازه هاي دوره ساساني ( 600- 224  a.d.) در شوشتر است .

اين بند به طول 390 متر و ارتفاع تقریبی 50/4 متر بر روي بستر صخره اي ايجاد شده است.كه به شکل دیواره هایی مورب و از نوع سدهای وزنی است.این سازه در قسمت شمالی بصورت دیواره ای مستقیم و دارای 9 دهانه آبرو است که آب را به سمت جنوب و رود گرگر هدایت می کند . هر یک از این دهانه ها در اصطلاح محلي دارای نامی خاص می باشد .عرض دهانه ها  با هم متفاوت است که بزرگترین آن 85/2 متر و كوچكترين آن70/1 متر می باشد. دهانه های مزبور در نمای جنوبی بصورت شیب دار می باشند . بعد از دهانه ها و در قسمت میانی بند دیواره ای مورب با انحنای 25 درجه وجود دارد که با سد شدن در مقابل آب ، باعث آرامش و انحراف آب به چپ می شود . همچنین در قسمت غربی بند دهانه ای دیگر قرار دارد که باعث تنظیم آب بین دو رود گرگر و شطیط می باشد . در سراسر این بند تاجی به ارتفاع تقریبی 20/1 متر وجود داشته که در حال حاضر به جزء قسمتی  در بخش غربی، بقیه آن از بین رفته است، همچنین در بخش غربی بند دیوار هایی وجود دارد که زمانی به عنوان اسکله برای پهلو گرفتن قایق ها استفاده می شده است . در گوشه شرقي بند بقاياي چند ديوار كوتاه كه عمود بر بند هستند نشان دهنده حضور يك آسياب آبي در اين قسمت است. بند میزان از سمت ضلع شرقی و ضلع غربی قابل دسترسی و تردد است.مصالح بکار رفته در اين بند تماماً از سنگ هاي ماسه اي تراش خورده و ملات ساروج است. كه در سالهای اخیر برای پوشش سطح بند از بتن استفاده کرده اند .